ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.nawa43.com (“เว็บไซต์”) ของ ร้าน nawasiamshop ซึ่งเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดย nawasiamshop เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารและผลการดำเนินงานที่ปรากฎในเว็ปไซต์ ของ nawasiamshop โดยเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติการณ์การใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของ nawasiamshop หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ ของ nawasiamshop ต่อไปในประกาศข้อตกลงเงื่อนไขนี้ บริษัทขอเรียกผู้เข้าใช้บริการในเว็ปไซต์ว่า “ท่าน”
การเข้าใช้เว็ปไซต์
ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์หรือนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับ nawasiamshop ท่านจะต้องให้ความสำคัญในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและรวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ nawasiamshop แล้วทุกประการ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หมายความรวมถึงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของ nawasiamshop ในกลุ่มเครือของบริษัท และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกด้วย
ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่จำกัดเฉพาะเว็ปไซต์ โดยที่ให้หมายความรวมถึง “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เว็บไซต์ www.nawa43.com รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นประเภทอื่นใด แพลตฟอร์ม ที่ nawasiamshop จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถออกจากการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างท่านกับบริษัท ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและ ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ nawasiamshop
กรณีมีการลงทะเบียน สมัครใช้บริการในเว็ปไซต์และการนำเข้าข้อมูลทุกประเภท
ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองเท่านั้น ข้อมูล อาทิเช่น รายละเอียดสำเนาบัตรบัตรประชาชน (ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เชื้อชาติ,ศาสนา ที่ติดมากับสำเนาบัตรของท่าน nawasiamshopไม่มีวัตถุประสงค์และไม่มีเจตนาจะจัดเก็บรวบรวมใช้ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลอ่อนไหวนี้ ขอให้ท่านทำการปกปิดข้อมูลนี้), ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น) โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมาดำเนินการลงทะเบียนแทนและตกลงจะไม่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบดังกล่าวนี้
การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของท่านหรือข้อมูลอื่นๆถือเป็นหน้าที่ของท่านเองทั้งสิ้น ความผิดพลาดใดๆ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ nawasiamshop
ในกรณี nawasiamshop ตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนว่าข้อมูลที่นำมาลงทะเบียนเป็นของบุคคลอื่น ท่านตกลงจะรับผิดชอบตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติจนเสร็จการ และ nawasiamshop ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย หากปรากฎว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับ nawasiamshop
กรณีที่ท่านลงทะเบียนและได้รับรหัสสมาชิกหรือรหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
ท่านจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นประเภทอื่นใด แพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนญาต ท่านจะต้องแจ้งให้ nawasiamshop ทราบโดยทันที ในกรณีที่ nawasiamshop มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการใช้เว็บไซต์ไปในทางมิชอบ nawasiamshop ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชีของท่าน หรือร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่าน
กรณีท่านผ่านกระบวนพิสูจน์และยืนยันตัวตน การตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ nawasiamshop กำหนดแล้ว ท่านยอมรับว่าการทำนิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆหรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของท่านให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ nawasiamshop รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี
คำสงวนสิทธิของบริษัท
1. ภาพถ่าย รูปภาพจำลอง ข้อความจากโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากเป็นภาพจำลองตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือเป็นตัวอย่างการตกแต่งประกอบโฆษณาเท่านั้น nawasiamshop ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการและตามความเหมาะสม
2. nawasiamshop ไม่ให้คำรับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในบริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้ง หากท่านไม่แจ้งให้กับ nawasiamshop ทราบ ให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับว่าข้อมูลที่แจ้งเป็นจริงและถูกต้องแล้ว โดย nawasiamshop จะไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
3. ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
4. เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ nawasiamshop อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของ nawasiamshop นั้น ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจาก nawasiamshop แต่อย่างใด nawasiamshop ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ nawasiamshop
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
nawasiamshop เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนระบบของ nawasiamshop อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก nawasiamshop เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลไทย
การเปลี่ยนแปลปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข
เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียดการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ