นโยบายการเปลี่ยนสินค้า/การรับประกัน/การคืนเงิน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทาง www.nawasiam.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ (โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าจากผู้จัดส่ง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้

1) จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, ชนิด หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

2) จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการ กระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง ป้ายราคา และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทาง nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)
หมายเหตุ
• สินค้าที่เสียหายที่เป็นผลจากการใช้งาน หรือข้อผิดผลาดของลูกค้า ไม่นับเป็นสินค้ามีตำหนิ
• ไม่รับคืนสินค้าลดราคา หรือจัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่นในทุกกรณี
• nawasiam จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยน สินค้า
1. แจ้งอีเมลล์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้า admin@nawasiam.com พร้อมส่งรายละเอียดมาตามรายการด้านล่าง
• หลักฐานภาพถ่าย ระบุเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน
• ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์ ให้ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน แนบมาด้วย
• วัน เวลาที่สะดวกในการเข้าไปรับสินค้า (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)
2. เมื่อทาง nawasiam ได้รับข้อมูล และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทาง nawasiam จะทำการตรวจสอบ ว่าสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน และรับประกันฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุ จากนั้นทางทีมงานฯ จะทำการเช็คสต๊อกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และอีเมลล์แจ้งยืนยันเพื่อดำเนินการเปลี่ยน โดยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ nawasiam ได้รับคืนสินค้า
3. ทางบริษัทฯ จะนัดวัน และเวลาที่ลูกค้าสะดวก เพื่อเข้าไปทำการรับสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันทำการ ในตามแต่ละพื้นที่ โดยในวันที่มีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องมีการเตรียมหลักฐานดังนี้
• อีเมลล์ยืนยันการเปลี่ยนสินค้า
• เอกสาร การสั่งซื้อ
• สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ทาง nawasiam ส่งมา รวมถึงป้ายต่างๆ และสินค้าที่บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆต้องอยู่ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ nawasiam นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทาง nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
4. หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้ว ทาง nawasiam จะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย
5. nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
6. nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
7. nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดขนาด หรือไม่พอใจในตัวสินค้า
8. nawasiam จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการหากเกินจากวันดังกล่าว nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
หมายเหตุเพิ่มเติม
– ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายของ nawasiam) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้าย สคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ nawasiam นำส่งต่อผู้ซื้อ)
นโยบายการคืนเงิน
nawasiam จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ nawasiam ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ไม่มีสินค้าในสต๊อก หรือสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิตเท่านั้น)
เงื่อนไขการคืนเงิน
1. สินค้าทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพเรียบร้อยไม่เสียหาย พร้อมจำหน่ายใหม่ได้
2. ลูกค้าต้องส่งรายการกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
3. สำเนาคำสั่งการชำระเงินจะต้องรวมอยู่ในการส่งสินค้าที่ส่งคืนมา
4. เงินที่คืนจะเป็นเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าไปรษณีย์และค่าจัดส่ง
5. ทาง nawasiam จะไม่รับสินค้าส่งที่ส่งกลับโดยการชำระเงินปลายทาง
วิธีการขอคืนเงิน
การคืนเงินจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ทาง nawasiam ได้รับสินค้าจากคุณ วิธีการคืนเงินจะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับวิธีการ
ชำระเงินของคุณ
1. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะถูกส่งไปยังธนาคารผู้ออกบัตร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืน โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อสอบถามว่าเครดิตจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณเมื่อใด
2. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์บริการหรือตู้เอทีเอ็มธนาคาร คุณจะต้องให้ข้อมูลธนาคารต่อไปนี้กับเรา :

ชื่อเจ้าของบัญชี:
Bank Account Number:
ชื่อธนาคาร:
รหัสธนาคาร:
เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน โปรดทราบว่าการคืนเงินสามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศได้ ก็ต่อเมื่อ ชื่อ ผู้ถือบัญชีธนาคาร ตรงกับชื่อ ผู้ติดต่อ)
3. ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ nawasiam ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทาง nawasiam จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง เก็บเงินปลายทาง ทาง nawasiam จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสาร มาทาง nawasiam
– nawasiam ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– nawasiam ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ลูกค้าสามารถส่งเอกสาร ตัวจริง มาที่
หสม.นาวาสยาม 43 หมู่ 1 ตำบล.ด่าแม่ละเมา อำเภอ.แม่สอด จังหวัด.ตาก 63110