การดำเนินงานของ Nawa มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้และคำแนะนำให้เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง
Nawa ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและคนไทย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการหลายราย และผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ที่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น Nawa โปรตีนเปปไทด์ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

การดำเนินงานของ Nawa เพื่อช่วยเกษตรกรไทยและคนไทย
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายจ่ายลดลง
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรงปลอดภัย
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้คนไทยได้บริโภคพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย

NAWA ย่อมาจาก Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants เป็นเทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม
NAWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
NAWA ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยพบว่าเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA มาใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 10-20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20-30%

โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA คืออะไร?

โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนธรรมชาติ โมเลกุลเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ใบและรากของพืชได้ง่าย

โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ทำงานอย่างไร?

โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA กระตุ้นกลไกการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของพืช กลไกเหล่านี้รวมถึง:

  • การเจริญเติบโตของราก: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้พืชพัฒนาระบบรากที่แข็งแรง
  • การดูดซึมสารอาหาร: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การสังเคราะห์แสง: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การต้านทานโรค: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ประโยชน์ของการใช้โปรตีนเปปไทด์ NAWA:

  • เพิ่มผลผลิต: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • เพิ่มคุณภาพผลผลิต: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWAช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น สีสันสดใส รสชาติดี และเก็บรักษาได้ยาวนาน
  • ลดต้นทุนการผลิต: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงน้อยลง
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA เป็นสารชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

NAWA : ทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

โปรตีนเปปไทด์ของ NAWA เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช โปรตีนเปปไทด์ของ nawa ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร และรักษาสิ่งแวดล้อม