ปลูกกระเทียม ด้วย “สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์”

กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านอาหารและยา การปลูกกระเทียมให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการเตรียมดิน การเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา และการให้ปุ๋ย หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตกระเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ

สารเร่งเชิงชีวภาพเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชมีผลผลิตที่ดี สารเร่งเชิงชีวภาพที่นิยมใช้สำหรับการปลูกกระเทียม ได้แก่ “สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์”

สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดน้ำ ประกอบด้วยโปรตีนเปปไทด์และกรดอะมิโน ที่ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในพืช ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ใบหนา ใบใหญ่ ช่วยให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง น้ำหนักดี

บิ๊กไซส์ เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดน้ำ ประกอบด้วยสารอินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหัวกระเทียม ช่วยให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง น้ำหนักดี

วิธีการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์

ประโยชน์ของการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์

 • สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น ผสมน้ำในอัตราส่วน 4-6 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน ในช่วงที่กระเทียมเริ่มแตกกอและระยะสร้างหัว
 • บิ๊กไซส์ ผสมน้ำในอัตราส่วน 4-6 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน ในช่วงที่กระเทียมเริ่มแตกกอและระยะสร้างหัว
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตกระเทียม
 • ช่วยให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง น้ำหนักดี
 • ช่วยให้กระเทียมเจริญเติบโตแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ ร่วมกับการปลูกกระเทียมสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกระเทียมได้

สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น เป็นสารอาหารเสริมสำหรับพืช ประกอบด้วยโปรตีนเปปไทด์ กรดอะมิโนจำเป็น และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติช่วยบำรุงราก กระตุ้นการแตกยอด เพิ่มขนาดของเซลล์ และเพิ่มแป้ง ทำให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี เปอร์เซนต์แป้งสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สารออร์แกนิคโซลูชั่นบิ๊กไซส์ เป็นสารอาหารเสริมสำหรับพืช ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มขนาดของเซลล์ เพิ่มแป้ง และสร้างโปรตีน ทำให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี เปอร์เซนต์แป้งสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ ร่วมกับการปลูกกระเทียม

 • การเตรียมดิน ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกระเทียมควรเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี pH 5.5-6.5 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก่อนปลูกประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่
 • การปลูก ระยะปลูกระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตร ลึก 5-7 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมเล็กน้อย
 • การให้น้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ 1-2 ครั้ง ในช่วงที่กระเทียมเริ่มออกดอกควรให้น้ำมากขึ้น
 • การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงที่กระเทียมเริ่มออกดอกควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 เดือนละ 1 ครั้ง
 • การฉีดพ่นสารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ ฉีดพ่นทางใบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อกระเทียมอายุ 30 วัน ครั้งที่สองเมื่อกระเทียมอายุ 50 วัน
  อัตราส่วนการใช้ อย่างละ 4-6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ผลการทดลองปลูกกระเทียมโดยใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์

จากการทดลองปลูกกระเทียมโดยใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ พบว่า กระเทียมที่ปลูกโดยใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์มีขนาดใหญ่กว่ากระเทียมที่ปลูกแบบไม่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น โดยขนาดเฉลี่ยของหัวกระเทียมอยู่ที่ 3-4 เซนติเมตร ในขณะที่กระเทียมที่ปลูกแบบไม่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เซนติเมตร นอกจากนี้ กระเทียมที่ปลูกโดยใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ยังมีน้ำหนักมากกว่ากระเทียมที่ปลูกแบบไม่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น โดยน้ำหนักเฉลี่ยของหัวกระเทียมอยู่ที่ 20-25 กรัม ในขณะที่กระเทียมที่ปลูกแบบไม่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 กรัม

จากผลการทดลองข้างต้น สรุปได้ว่า การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ร่วมกับการปลูกกระเทียมสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกระเทียมได้ โดยทำให้หัวกระเทียมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี และเปอร์เซนต์แป้งสูง

สรุป

การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นเอแพล้น และบิ๊กไซส์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตกระเทียม ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับการลงทุน

ใส่ความเห็น